Oddelenie na podporu ambulantnej starostlivosti sa na Ministerstve zdravotníctva SR venuje realizácii vybraných reformných priorít a podporných aktivít s cieľom posilniť všeobecnú ambulantnú starostlivosť na Slovensku. Našou víziou je podporovať aktívnu komunikáciu medzi ministerstvom a všeobecnými lekármi/primárnymi pediatrami, zvyšovať atraktivitu špecializácie všeobecného lekárstva a pediatrie, odbúravať bariéry vstupu nových lekárov do siete a posilňovať ich gate-keeping funkciu. Od roku 2020 sme v úzkej spolupráci so zástupcami sektora spoločne uskutočnili niekoľko dôležitých krokov v záujme posilňovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti na Slovensku:

  1. Definovali sme verejnú minimálnu sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na Slovensku a jasne sme prostredníctvom klasifikácie okresov určili, kde a koľko všeobecných lekárov a primárnych pediatrov chýba. Tento krok nám pomohol získať komplexný a na dátach založený pohľad na stav všeobecnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
  2. Vďaka zmapovaniu situácie v sektore na úrovni okresov začalo ministerstvo adresne nadväzovať nenávratný finančný príspevok financovaný z plánu obnovy na podporu zriaďovania nových všeobecných ambulancií na najnedostatkovejšie okresy. Opatrením chceme motivovať mladých profesionálov a profesionálky k voľbe kariérnej cesty všeobecného lekára alebo primárneho pediatra, a tak podporiť vznik nových všeobecných ambulancií na Slovensku prostredníctvom finančnej kompenzácie nákladov pri ich zriadení a prevádzkovaní. Nová zjednodušená výzva na podávanie žiadostí o príspevok až do výšky 80 000 eur bude spustená v priebehu septembra 2023.
  3. Každoročne v spolupráci so samosprávnymi krajmi vydávame zoznam okresov, na ktoré sa viaže finančný príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie, čím adresne cielime podporu do miest, kde je aktuálne vysoká potreba príchodu nových všeobecných lekárov a primárnych pediatrov.
  4. S cieľom poskytnúť prehľadnú a zrozumiteľnú informačnú platformu pre potenciálnych uchádzačov o príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie, ako aj začínajúcich všeobecných lekárov, sme v apríli 2023 spustili webovú stránku www.novaambulancia.sk. Momentálne prebieha jej aktualizácia a bude opätovne spustená v priebehu septembra 2023 v nadväznosti na vyhlásenie novej výzvy na získanie príspevku na zriadenie všeobecnej ambulancie v rámci jej každoročnej aktualizácie.
  5. V spolupráci s celým sektorom bola zároveň vypracovaná a začiatkom roka schválená Stratégia všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030, ktorá predstavuje kľúčový výhľadový dokument s návrhom opatrení smerujúcich k posilneniu všeobecnej ambulantnej starostlivosti na Slovensku. Prioritné oblasti implementácie navrhovaných opatrení na obdobie do roku 2030 sú: posilnenie kompetencií všeobecných lekárov a primárnych pediatrov, posilnenie kompetencií sestier a nové formy spolupráce, vzdelávanie a atraktivita povolania všeobecný lekár, dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti, zníženie administratívnej záťaže a financovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
  6. Vytvorili sme Príručku pre začínajúcich všeobecných lekárov a pediatrov a ďalšie podporné materiály so zámerom zjednodušiť lekárom vstup do siete a doplniť možný chýbajúci obraz o jednotlivých krokoch, ktoré vedú k otvoreniu všeobecnej ambulancie.
  7. Zorganizovali sme webináre pre rezidentov zaradených v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a pediatria a pre lekárov žijúcich v zahraničí. Zámerom bolo nastaviť na rešpekte založené štandardy komunikácie zo strany ministerstva smerom k lekárom.
  8. Začali sme poskytovať aktívnu podporu vo forme konzultácií pre uchádzačov o príspevok na: ambulant@health.gov.sk / infolinke: +421 910 221 396.

Veríme, že naše aktivity budú mať pozitívny vplyv na všeobecnú ambulantnú starostlivosť na Slovensku a budú motivovať mladých lekárov a lekárky k štúdiu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a pediatria.

Pre viac informácií kontaktujte ambulant@health.gov.sk alebo telefonicky prostredníctvom infolinky na +421 910 221 396.