Môj príbeh – MUDr. Erik Győrfi, všeobecný praktický lekár z Tornale

„Som úprimne rád, keď sú moji pacienti zdraví, a tak ma nenavštevujú často. Je pre mňa dôležité, aby žili čo najdlhšie a čo najkvalitnejšie.“

„Práca všeobecného lekára je veľmi pestrá a všestranná, aj preto ma veľmi baví. Stretávam sa s pacientmi z rôznych vekových kategórií, od mladej dospelosti až po neskorú starobu. Do ambulancie prichádzajú ľudia s rôznymi problémami, či už tela, alebo duše. A okrem samotnej liečby rôznych ochorení sa zameriavam aj na ich prevenciu. Pomáham im pochopiť základné princípy zdravia tak, aby mali v živote viac energie, odolnosti a radosti. Byť zdravý v 21. storočí znamená uvedomiť si dôležité aspekty nášho života – životný štýl, psyché a  prostredie, v ktorom žijeme,“ hovorí o svojom povolaní všeobecného lekára MUDr. Erik Győrfi z Tornale, ktorý dnes ordinuje v ambulancii, kde kedysi ordinoval aj jeho starý otec.

Jeho cesta k medicíne bola jasná skoro od detstva…

Tým, že MUDr. Erik Győrfi vyrastal v lekárskej rodine, keďže jeho dedko bol všeobecný lekár, prirodzene sa u nich doma viac hovorilo o zdraví, chorobe a pomáhaní. „Mám pocit, že už na základnej škole som sa viac zaujímal o biológiu človeka, zaujímali ma rôzne encyklopédie, ktoré vysvetľovali mechanizmy fungovania ľudského organizmu. Moje nadšenie pre medicínu sa u mňa prehlbovalo aj počas štúdia na gymnáziu, keď som sa začal zaujímať o človeka aj v širšom kontexte, o jeho psyché… Sprevádzať ľudí na ceste k zdraviu je pre mňa veľká výzva a napĺňa ma to,“ vysvetľuje svoju skoro jednoznačnú cestu k všeobecnému lekárstvu.

MUDr. Erik Győrfi študoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Aktuálne má ukončenú špecializáciu zo všeobecného lekárstva, v najbližšom období si plánuje doplniť špecializáciu z vnútorného lekárstva, prípadne z geriatrie. V tomto smere ešte nie je úplne rozhodnutý.

… a srdcovka hepatológia

Zameriava sa však aj na hepatológiu a svoj záujem o tento odbor vysvetľuje takto: „O hepatológiu som sa začal zaujímať ešte počas svojho stredoškolského štúdia, kedy som spoznal svoju bývalú dlhoročnú  partnerku. V detstve jej bolo diagnostikované autoimunitné ochorenie pečene a v tom období som mal prirodzenú potrebu sa o tom dozvedieť čo najviac informácií. Počas štúdia medicíny môj záujem o  hepatológiu pretrvával. Štúdium medicíny som úspešne ukončil práve záverečnou prácou o autoimunitnej hepatitíde. Hepatológia je moja srdcovka a aj vďaka prácam popredných slovenských hepatológov som si uvedomil, aký dôležitý je celostný prístup v medicíne – vnímať konkrétneho človeka, ktorý ku mne do ambulancie prichádza, ako celostnú ľudskú bytosť, zaujímať sa nielen o jeho symptómy, ale aj o jeho psyché, preto sa v mojej praxi usilujem čo najviac spolupracovať aj s odborníkmi na duševné zdravie.“

Ambulancia všeobecného lekára je miesto, kde: …

„Ambulancia všeobecného lekára je miestom prvého kontaktu, je to vstup do zdravotného systému.

Pacient sa v zdravotníctve mnohokrát nevyzná, bojí sa a je si neistý. Preto sa usilujem v mojej ambulancii aj za pomoci mojich zdravotných sestier vytvoriť priestor a atmosféru, kde sa každý chorý bude cítiť prijatý a bezpečne, je to priestor, kde sa spoločne usilujeme prísť na to, prečo človek ochorel a spoločne s ním hľadáme, ako daný zdravotný stav zmeniť.“

Pacient na prvom mieste…

Ambulancia MUDr. Erika Győrfiho je v meste Tornaľa v Banskobystrickom kraji na Gemeri a kedysi bola ambulanciou jeho starého otca. „Ordinujem každý deň v čase od siedmej do druhej hodiny. Následne sa venujem administratívnej činnosti a návštevám pacientov v domácom prostredí. Doma navštevujem najmä ľudí, ktorí sú imobilní, prípadne si to vyžaduje ich zdravotný stav. Do ambulancie denne prichádza asi 60 pacientov. S telemedicínou to je cez 100. Na telemedicínu si pacienti zvykli veľmi rýchlo a vnímam, že ju prijali ako pozitívnu súčasť spôsobu ordinácie, pretože v prípade akútnej vírusovej infekcie či rôznych respiračných ochorení to môže významne odbremeniť pacienta od dochádzania do ambulancie.“

Jeho ambulancia má k dispozícii POCT analyzátor, EKG, glukometre, tlakomery, saturometre. Každý pacient, ktorý do nej príde, má zmeraný tlak, teplotu, pulz aj saturáciu, taktiež každý pacient je auskultovaný bez ohľadu na ťažkosti, s ktorými prichádza. „Takýmto spôsobom sa mi podarilo odhaliť mnoho diagnóz, ktoré sa ešte u pacienta neprejavovali subjektívnymi ťažkosťami. V neposlednom rade je v mojej ambulancii základom dostatok času na konkrétneho človeka, ktorý za mnou prichádza, pričom sa usilujem o komplexný individuálny prístup u každého jedného pacienta.“

Aktuálne patrí do ambulancie doktora Győrfiho okolo 2 700 pacientov, prakticky to predstavuje dva obvody. „Zaujímavosťou je, že jeden obvod som prebral od kolegu, ktorý ho mal po mojom starom otcovi a aktuálne ordinujem aj v ambulancii, kde kedysi ordinoval aj môj nebohý starý otec.“

V riešení aktuálnych problémov starostlivosti o pacientov by dnes najviac privítal, keby sa vrátila možnosť predpisovania aj preskripčne obmedzených liekov. „Pretože sa mi u pacientov, ktorí navštevujú rôznych špecialistov, stáva, že im boli opakovane predpísané lieky, ktoré sú rovnaké, prípadne kontraindikované kombinácie. Kým som lieky vypisoval ja, ľahko som si všimol, ak nastala nejaká chyba, a lieky, ktoré pacient užíval, som mal pod kontrolou.“

… a dôležitá spolupráca s kolegami

Všeobecný lekár MUDr. Erik Győrfi je dnes členom Mladých praktikov, platformy, kde môže nadväzovať kontakty s kolegami s podobnými skúsenosťami. „K Mladým praktikom som sa dostal vďaka doktorke Kataríne Kováčovej, predsedníčke tejto sekcie SSVPL, ktorá na mňa veľmi zapôsobila ako človek, aj ako odborník. Jej silná túžba a snaha zlepšiť kvalitu všeobecných lekárov na Slovensku aj cestou mladých praktikov mi je veľmi blízka. Je dôležité, aby sme my ako mladí praktici držali spolu, pomáhali a podporovali sa, napredovali, odborne rástli a robili lepšie rozhodnutia.“

Situáciu v  odbore všeobecného lekárstva na Slovensku vníma dnes ako ťažkú, pretože je málo všeobecných lekárov, čím narastá množstvo pacientov na jedného lekára. „V našej práci je však nutné mať vždy na zreteli, že pracujeme s ľudským životom a musíme dávať pozor na to, aby zvyšovaním množstva pacientov neklesala kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.“

Medicína nie je práca, ale poslanie…

Všeobecné lekárstvo je pre doktora Győrfiho bez zveličovania naozaj poslaním: „Robiť medicínu vnímam ako umenie. Umenie získať si dôveru pacienta, umenie ukázať mu, že vo vzťahu pacient-lekár je nevyhnutná súhra, a že pacient sa musí stať aktívnym „parťákom“ lekára, inak to nemá zmysel. Umenie uvedomiť si, že veci, ktoré robím, robím pre neho. Umenie získať vhľad, že zdravie je naším prirodzeným základom. Som úprimne rád, keď sú moji pacienti zdraví, a tak ma nenavštevujú často. Je pre mňa dôležité, aby žili čo najdlhšie a čo najkvalitnejšie.“