Ďakujeme za vyplnenie základných údajov potrebných k registrácii nového člena. Mladí praktici sú odbornou sekciou SSVPL, zaplatením registračného poplatku sa stávate zároveň aj členom SSVPL. Výška ročného členského poplatku je 10 € a môžete ho uhradiť bankovým prevodom:

Číslo účtu IBAN: SK 613 100 000 000 400 117 3809 Bankové spojenie – Prima Banka
Variabilný symbol: Vaše registračné číslo v SLK
Špecifický symbol: 2023
Do „Informácie pre príjemcu“ alebo „Poznámky“ napíšte svoje meno a priezvisko.