Najskôr zopár nelichotivých čísel

V rámci prebiehajúcej reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo, podľa nových pravidiel, vyhodnotenie stavu verejnej minimálnej siete všeobecných lekárov a primárnych pediatrov.

Na základe výsledkov vyhodnotenia stavu siete chýba na Slovensku 400 všeobecných lekárov pre dospelých a 223 primárnych pediatrov.

Vybrané súhrnné údaje z vyhodnotenia ukazujú, že sieť všeobecných lekárov pre dospelých zabezpečuje 2 404 všeobecných lekárov, kde súčet ich úväzkov predstavuje 2 071 lekárskych miest. Priemerný vek všeobecných lekárov je na úrovni 57 rokov a 41 % z nich je vo veku 63 a viac rokov.

Analýza zmapovala všetky okresy a rozdelila ich podľa aktuálneho počtu lekárov a potrebnej kapacity na štyri skupiny – zabezpečené, rizikové, rizikovo nedostatkové a kriticky nedostatkové. Vyhodnotenie ukázalo, že viac ako polovica okresov má problém so zabezpečením všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Len šesť zo 79 okresov má uspokojivo zabezpečenú všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých. Ide o okresy Zvolen, Košice, Bardejov, Medzilaborce, Stropkov a Púchov.

Najkritickejšia situácia so všeobecnými lekármi je v okresoch Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Krupina a Poltár. Systém držia nad vodou lekári, ktorí sú pár rokov pred dôchodkom, a aj tých je málo. Dokopy Slovensku chýba približne päťsto lekárov, a stav je kritický.

Čo chceme projektom „Otvárame ambulancie pre školy“ zmeniť?

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva a jej aktívna sekcia Mladí praktici si uvedomujú závažnosť tohto problému, hroziacu krízu ambulantného sektora na Slovensku spôsobenú nedostatkom lekárov a zdravotných sestier v tomto segmente, a už dlhodobo upozorňujú na ohrozenie primárnej sféry v radoch všeobecných lekárov v najbližšom horizonte 5 – 10 rokov.

Aj preto chceme motivovať mladých ľudí, aby sa rozhodli pre medicínske povolanie a v budúcnosti rozšírili naše rady.

Cieľom projektu Otvárame ambulancie pre školy je preto byť aktívny v komunite, v ktorej všeobecní lekári pôsobia, ukázať verejnosti vybavenia našich ambulancií, možnosti diagnostiky, rovnako aj predstaviť dnes už široké kompetencie praktických lekárov. Mnohí mladí ľudia totiž dodnes nevedia, že už dávno nie sme len klasickými „obvoďákmi“, ktorí vypisujú výmenné lístky k špecialistom.

Chceme však nielen zmeniť obraz všeobecného lekárstva medzi mladšími aj staršími pacientmi, ale pritiahnuť do ambulancií viac pacientov, ktorí „svojmu“ lekárovi a jeho odbornosti dôverujú, ale aj vnímanie nášho odboru u kolegov špecialistov ako odborníkov. Dnes totiž všeobecný lekár dokáže vyriešiť až 80 % ťažkostí pacienta.

Chceme motivovať mladých ľudí pre voľbu medicínskeho povolania, či už v povolaní lekár, alebo zdravotná sestra.

Ďalšie ciele projektu: 

  • byť bližšie k pacientovi,
  • pritiahnuť do ambulancií nových pacientov s motiváciou starať sa preventívne dôkladnejšie o svoje zdravie,
  • zbaviť ľudí strachu pred návštevou ambulancie,
  • zmeniť obraz vnímania všeobecného lekárstva medzi verejnosťou a aj špecialistami z iných odborov,
  • angažovať a zviditeľniť sa v regióne.

Aká môže byť realizácia projektu?

V  rámci projektu by v úvode šlo o približne hodinovú návštevu žiakov základných alebo stredných škôl v  ambulancii 1x do mesiaca, pretože všetci vieme, že pracovné zaťaženie nám toho asi nedovolí viac. Počet hodín je však, samozrejme, neobmedzený a záleží na dobrovoľnosti lekára. Takže každú hodinu propagácie nášho odboru navyše len vítame.

Počas aktívneho zoznamovania sa s ambulanciou a náplňou práce zdravotníkov v nej ide najmä o ukázanie možností všeobecného, resp. všeobecného praktického lekárstva, ako sa náš odbor onedlho premenuje.

To, s čím sa zoznámia žiaci a študenti vo vašich ambulanciách, je vašou voľbou. Určite vycítite, či chcú viac hovoriť o diagnostike, či skôr o komunikácii pacienta s lekárom, alebo o zaujímavých prípadoch z vašej praxe.

Návšteva vašej ambulancie je však rozhodne aj príležitosťou vzdelávania v  základných medicínskych pojmoch (uloženie orgánov, reagovanie v naliehavých situáciách), zoznámenia sa s diagnostickými prístrojmi či osvetou pri poskytovaní prvej pomoci.

Smerovanie stretnutia môže ovplyvniť aj konzultácia s ich pedagógom pred návštevou ambulancie, pri ktorej sa môžete dozvedieť práve to, aké informácie potrebujú žiaci doplniť v rámci ich vzdelávania v škole.

  • Pozdáva sa vám myšlienka nášho projektu a chcete byť jeho súčasťou?
  • Chcete prispieť k zlepšeniu vnímania všeobecného lekárstva vo vašom regióne? 
  • Chcete pritiahnuť do ambulancií viac pacientov?
  • Chcete zviditeľniť vašu ambulanciu?
  • Chcete prispieť k rozvoju „dobrého mena“ všeobecného lekárstva?

Aj malé a drobné činy môžu mať silný pozitívny efekt pre ďalšie generácie! Napíšte nám na mladipraktici@ssvpl.sk.
Tešíme sa ďalším záujemcom!

Kto sa môže zúčastniť projektu?

Každý všeobecný lekár, ktorý sa ho chce zúčastniť! Hoci návšteva žiakov v ambulancii nie je honorovaná, prináša pre lekára výhody v podobe „zviditeľnenia sa“ a zatraktívnenia ambulancie, ako aj prílevu nových pacientov. Ide o dobrovoľný projekt na podporu všeobecného lekárstva a regionálneho rozvoja, a šírenie povedomia o všeobecnom lekárstve.

Už sme začali…

Príkladom toho, ako to môže prebiehať, je krátka reportáž z prvej návštevy našich „Otvorených ambulancií pre školy“ v Centre integrovanej starostlivosti v Šali.

Žiaci 9. ročníka základnej školy navštívili ambulanciu MUDr. Kataríny Kováčovej v popoludňajších hodinách. Išlo o približne 45-minútovú návštevu, pri ktorej sme im v úvode predstavili prácu lekára a zdravotnej sestry v ambulancii všeobecného lekára. Stretnutie bolo interaktívne, žiaci mohli klásť otázky, a túto možnosť aj naplno využívali. Dozvedeli sa zaujímavé informácie. Napríklad, čo sa stane, ak človek vypije ampulku adrenalínu.

Predstavili sme im lieky, prístroje, zoznámili sa s neurologickým kladivkom, a ponúkli sme im možnosť zmerať si saturáciu kyslíka v krvi oxymetrom. Čas prežitý v ambulancii sme však využili aj na osvetu – pýtali sme sa žiakov, či vedia poskytnúť prvú pomoc, ako treba postupovať v prípade zástavy srdca, alebo ako sú uložené jednotlivé orgány v tele. Ukázali sme im, ako sa meria krvný tlak a zoznámili sme ich s jeho základnými hodnotami, ale aj s informáciami, ako sa mení krvný tlak pri pohybe a športe. Žiaci mali možnosť askultovať srdce fonendoskopom, dobrovoľníci zapisovali EKG. Zaujala ich aj kyslíková fľaša. Vyskúšali si možnosti sonografického vyšetrenia brucha a držania sonografickej sondy v rukách.

Veríme, že všetky zážitky z ambulancie boli pre mnohých mladých návštevníkov príležitosťou, ako vzbudiť záujem o povolanie všeobecného praktického lekára, prípadne zdravotnej sestry. A určite sme im dokázali, že aj v čase pandémie a ekonomickej krízy bude o  takúto dôležitú prácu zdravotníkov vždy záujem.

Každý nápad sa ráta…

Aj vy sa môžete stať kreatívnymi tvorcami projektu „Otvárame ambulancie pre školy“, ktorý sa len rozbieha, ale vaše nápady ho môžu rozvinúť do lepšej a  zmysluplnejšej podoby. Kredit projektu zvyšuje aj podpora našich partnerov a do budúcnosti môže priniesť aj jeho finančnú podporu, ktorá by umožnila jeho efektívnejšie cielenie smerom k verejnosti a zlepšovaniu mena odboru všeobecného praktického lekárstva na Slovensku.