“Najprínosnejšia bola pre mňa kazuistika a konkrétne príklady na liečbu. Nie len teória ale aj konkrétne lieky použiteľné pre prax, kombinácie, odporúčania a postupy liečby”, hovorí účastníčka konferencie Dni mladých praktikov. Druhá kolegyňa ju dopĺňa: “Mne sa páčila časť s workshopmi, konkrétne vykazovanie dislipidémie, lebo to sa stále mení aj pri poisťovniach a určite aj praktické časti programu.”

 Odborná vzdelávacia konferencia Dni mladých praktikov svojím piatym ročníkom definitívne potvrdila postavenie stálice medzi vysoko kvalitnými a užitočnými podujatiami, ktoré systematicky zvyšujú odbornosť slovenských lekárov. Je určená mladým lekárkam a lekárom, zaradeným do odboru všeobecné lekárstvo alebo všeobecným lekárom do piatich rokov po atestácii. Práve toto špecifické zameranie ju robí mimoriadne prínosnou pre system primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Spolok Mladých praktikov, organizuje vzdelávaciu konferenciu v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva. Darí sa im napĺňať prioritný cieľ, ktorým je dosahovanie vysokej odbornosti. Aj preto sú Dni mladých praktikov zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a mladí všeobecní lekári mohli na ňom získať až 8 kreditov. Odborným garantom podujatia je prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva MUDr. Peter Makara, MHP.

Kvalitný odborný program

Piaty ročník sa uskutočnil 26. – 27. apríla 2024 na Donovaloch a mal bohatý program, na ktorom prednášalo viac ako dvadsať renomovaných odborníkov. Za vyzdvihnutie určite stojí široká škála tém zo všeobecného lekárstva, ale i skutočnosť, že účastníci mali možnosť načrieť aj do iných medicínskych odborov. Pre ilustráciu spomeňme hypertenziológiu a ambulantné meranie tlaku, mikrobiológiu – empirickú liečbu a antibiotiká, angiológiu, kardiológiu a EKG kvíz, ortopédiu a bolesť kĺbov, neodkladné stavy a prvá pomoc, novinky v digitalizácii ambulanice, LGBT a HIV problematiku, posudkovú činnosť, či povinnú výbavu ambulancie vs. rozumný nadštandard.

Odborné prednášky dvojdňového programu doplnili praktické workshopy – ako zvládnuť konfliktné situácie s pacientom v čakárni ambulancie všeobecného lekára, diagnostika a manažment neuropatií, diagnostika, terapia a vykazovanie pacienta s dislipidémiou, efektívny manažment rurálnej ambulancie, BPPV – najčastejšie vertigo v klinickej praxi.

 Skvelá odozva

Už počas konferencie účastníci najviac oceňovali aktuálnosť tém, spoluprácu so špecialistami a možnosť nadobudnuté vedomosti a zručnosti ihneď aplikovať do praxe: “Na tomto podujatí sa mi najviac páči, že okrem všeobecných lekárov prichádzajú aj špecialisti, ktorí nám prednášajú z ich bežnej praxe. Je tu možnosť riešiť otázky, ktoré trápia nie len všeobecného lekára ale aj špecialistov. Veľmi dobrá bola ortopedická prednáška a rovnako tak aj kardiologická, EKG, kde prednášal pán doktor z kardio centra. Takže gro tejto konferencie je kooperácia medzi špecialistom a všeobecným lekárom a zodpovedanie otázok, ktoré nás trápia”, podelila sa o svoje dojmy mladá lekárka.

Pacient v centre záujmu  

Záujem o Dni mladých praktikov je veľký: “Veľmi rada sa zúčastním aj ďalších ročníkov. Dni mladých praktikov sú pre mňa vždy veľmi prínosné”. Tento rok organizátori naplnili všetky kapacity a predpokladajú, že v ďalších ročníkoch sa sa budú počty účastníkov navyšovať. Výborné renomé získala odborná konferencia Dni mladých praktikov oprávnene. Zo spoločného úsilia, ktoré do vzdelávania vložili organizátori, prednášajúci a účastníci najviac profituje pacient. Prednášajúca MUDr. Katarína Dostálová, PhD, MPH, to vyjadrila jednoznačne: “S veľkou radosťou sledujem záujem, ktorý majú títo mladí ľudia, že túžia po vzdelaní. Práve vzdelávanie im umožňuje následne viac pomôcť pacientom.”